کاتالوگ دستگاهای حضور و غیاب

دریافت کاتالوگ KTA-250

دستگاه حضور و غیاب کارتی- اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-260

دستگاه حضور و غیاب کارتی- اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-350

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-400

دستگاه حضور و غیاب کارتی- اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود


دریافت کاتالوگ KTA-500

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود


دریافت کاتالوگ KTA-550

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی + شبکه بی سیم
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-600

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-610

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-630

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره – اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-650

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود


دریافت کاتالوگ KTA-700

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی دوربین دار
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود


دریافت کاتالوگ KTA-750

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-800

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی دوربین دار
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-900

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره – اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-950

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و تشخیص چهره
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-950P

اثر انگشتی ، تشخیص چهره و تشخیص کف دست
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB

دانلود