کاتالوگ دستگاهای حضور و غیاب

دریافت کاتالوگ KTA-120
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-250
دستگاه حضور و غیاب کارتی- اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-260
دستگاه حضور و غیاب کارتی- اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-350
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-400
دستگاه حضور و غیاب کارتی- اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود


دریافت کاتالوگ KTA-500
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود


دریافت کاتالوگ KTA-550
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی + شبکه بی سیم
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-600
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-610
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-630
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره – اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-650
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود


دریافت کاتالوگ KTA-700
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی دوربین دار
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود


دریافت کاتالوگ KTA-750
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-800
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی دوربین دار
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-900
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره – اثر انگشتی
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-950
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و تشخیص چهره
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود

دریافت کاتالوگ KTA-950P
اثر انگشتی ، تشخیص چهره و تشخیص کف دست
13960127
قالب فایل: PDF
حجم فایل: 200KB
دانلود